Veel gezochte termen

Impact van trauma op lichaam en geest

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Impact van trauma op lichaam en geest

Trauma heeft impact op geest en lichaam. Het kan het lichaam ontregelen en zo bijdragen aan lichamelijke als psychische ongezondheid later.

Trauma heeft impact op zowel je geest als je lichaam. Er wordt bij trauma onderscheid gemaakt naar de mate van recentheid ervan. Enerzijds kan sprake zijn van een schokkende gebeurtenis in het heden, bijvoorbeeld een heftig ongeluk of een groot verlies: zaken die een enorme aanpassing vragen, die vaak niet direct geleverd kan worden.

Anderzijds kan er sprake zijn van een gebeurtenis, gebeurtenissen of een gang van zaken uit het verleden die doorwerken in het heden.

Iedereen draagt pijn van vroeger met zich mee

Dat is onderdeel van de menselijke conditie.  Zulke pijn geeft zeker niet altijd een posttraumatische stressstoornis. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in een gepsychiatriseerde samenleving kan de drempel naar de rol van patiënt gevaarlijk laag worden.

Je pijn kan gaan over een ouderlijke scheiding, momenten in de jeugd waarin je je verwaarloosd voelde, pijn had, streed met een broer of zus, een geliefde grootouder verloor, een been brak, uit een vertrouwde omgeving moest verhuizen, werd gepest, grensoverschrijdend werd benaderd door een volwassene — of erger.

Soms kunnen ogenschijnlijk kleine dingen diepe sporen achterlaten omdat ze indertijd heel belangrijk voor je waren

 • De één kan lang ernstige gevolgen ondervinden van relatief milde pijn.
 • Een ander kan verschrikkelijke ervaringen (soms ogenschijnlijk) achter zich hebben gelaten zonder pijnlijke intrusies in het bewustzijn of andere restverschijnselen.
 • Weer anderen zijn er zelfs van gegroeid of inspireren anderen in een capaciteit van wounded healer.

Er zijn zoveel mogelijkheden als er mensen zijn

Trauma’s zijn onderdeel van je geschiedenis en geven aanleiding tot pijnlijke herinneringen die zich meer of minder onverwacht in je bewustzijn kunnen manifesteren. Vaak als gevolg van een gebeurtenis die de ervaring van vroeger triggert.

Behoefte aan een luisterend oor?

Wil je je verhaal kwijt? Onze PsychoseNet chatprofessionals staan voor je klaar.

Trauma kan soms op onverwachte momenten opduiken

En met grote gevolgen, met name als het materiaal betreft waar je geen bewuste toegang meer toe leek te hebben.

Je kan bijvoorbeeld onverwachts een beeld ervaren van jezelf, in de jeugd, in een pijnlijke omstandigheid, bijvoorbeeld een situatie van heftige verliefdheid die op vernederende wijze werd afgewezen. Het kan zijn dat dit beeld allang vergeten was maar zich nu onverwachts weer opdringt, zonder duidelijke link met een externe omstandigheid.

Je staat dan voor een uitdaging als er in je identiteit, die over de jaren is ontstaan, niet echt plaats is voor een dergelijk heftig beeld.

Bijvoorbeeld:

Je kan jezelf bijvoorbeeld zijn gaan ervaren als uitgesproken aantrekkelijk voor het andere geslacht – iemand die nooit en te nimmer zou worden afgewezen. Het beeld van de oude, pijnlijke en vernederende afwijzing kan daarmee pijnlijk botsen en misschien zelfs nopen tot een bijstelling van je levensverhaal en je identiteit.

Een dergelijke bewustwording kan door sommige mensen worden ervaren als een aanslag op het ‘zelf’ en een bron worden van significant psychisch lijden — als signaal dat een zekere mate van bijstelling van de identiteit gewenst is.

Omgaan met trauma en pijn

Pijn van vroeger heeft de neiging de kop weer op te steken bij je ten tijde van ontregeling

Als je in een staat van negatieve emoties raakt, komt de pijn van vroeger zich vanzelf aandienen als substraat van psychisch lijden. Dus pijn van vroeger kan enerzijds op de achtergrond een redelijk neutraal onderdeel vormen van je ervaring. Aan de andere kant is de oude pijn beschikbaar om in een versterkte toestand de kop op te steken op je mentaal kwetsbare momenten.

Je zou kunnen zeggen dat pijn onze ‘vijfde kolonne’ is, in afwachting om naar voren te treden en je het leven zuur te maken als je afweer laag is. Dit is de reden dat zogenaamde inzicht gevende therapieën nuttig zijn. Ze stellen je in staat om je pijn beter te kennen en er een perspectief op te kunnen ontwikkelen, zodat je er niet volledig door overrompeld wordt ten tijde van psychische ontregeling.

Van pijn naar (complex) trauma

Er is natuurlijk een spectrum aan — al dan niet bewuste — pijn die je met je mee kan torsen in het leven. En hoewel we allemaal ergens op het spectrum zitten, zijn er natuurlijk dingen die zoveel impact hebben dat er een kwalitatief verschil begint te ontstaan.

Ongeveer 10-15% van de mensen maakt vroeg in het leven dingen mee die als kwalitatief verschillend kunnen worden beschouwd qua impact en ernst.

Wat zijn traumatische gebeurtenissen?

Cluster van traumatische ervaringen die tegelijk bij iemand en/of zijn omgeving kunnen spelen. Het betreft soms een enkele gebeurtenis, zoals eenmalig seksueel misbruik op jonge leeftijd, maar vaker is het een cluster van dingen die tegelijk bij iemand en/of zijn omgeving spelen.

Het gaat dan om bijvoorbeeld combinaties van:

 • Seksueel misbruik
 • Emotioneel misbruik
 • Fysiek misbruik
 • Emotionele verwaarlozing
 • Fysieke verwaarlozing
 • Armoede
 • Pesten
 • Discriminatie
 • Verslaving
 • Slechte voeding
 • Conflicten
 • Medische problemen
 • Slechte woonomstandigheden
 • En vele andere zaken

Complex trauma

Chronische blootstelling aan trauma

Als er sprake is van chronische blootstelling aan en/of een stapeling van (vroegkinderlijke) tegenspoed, met name ervaringen als seksueel misbruik, spreekt men wel van ‘complex trauma’ of ‘complexe posttraumatische stressstoornis’.

Het woord ‘complex’ kun je in dit verband lezen als: te ingewikkeld en te ingrijpend om te verdwijnen met een simpele EMDR-behandeling, zie onze pagina over traumabehandeling.

Vroegkinderlijk trauma

Tegenspoed en trauma in de kindertijd heeft de neiging zich in je te nestelen. Dat kan zich vervolgens uiten op zowel lichamelijk als mentaal niveau. Die nesteling is geen simpel resultaat van oorzaak-en-gevolg.

Het is een soort inspanning om voort te kunnen met iets dat onmogelijk geïntegreerd kan worden. Het is een vorm van coping: Coping is kunnen omgaan met of opgewassen zijn tegen zaken of bepaalde situaties.

Trauma in de kindertijd

Het woord ‘trauma’ is vaak te eenzijdig en te specifiek — childhood adversity of vroegkinderlijke tegenspoed is wellicht een beter woord om trauma te omschrijven

Trauma, lichaam en geest

Lichamelijke en geestelijke impact

Trauma heeft invloed op lichaam en geest. Vroegkinderlijk trauma en vroege tegenspoed doet ons dus letterlijk alle kanten opgaan. Net zo lang het gebeurde niet goed verwerkt is. Zowel lichamelijk en geestelijk, om het onmogelijke toch een plek te geven.

YouTube player
Video How trauma leads to addiction – Gabor Maté

Het is een onrustige situatie waar niet zelden een prijs voor betaald moet worden in de vorm van significant psychisch lijden.

Je getraumatiseerde geest

Als je bent blootgesteld aan vroege trauma’s, voor blootstelling aan chronische ernstige trauma’s, heeft dat diepe gevolgen voor hoe je de wereld en de mensen om je heen beleeft. Het kan heel moeilijk voor je zijn om andere mensen te vertrouwen en relaties met andere mensen te ontwikkelen.

Je bekijkt de wereld door een hele andere bril dan iemand die een ‘roze’ jeugd heeft gehad. Er is overal dreiging en gevaar, waar je heftig op kunt reageren. Je kunt hele negatieve gevoelens over jezelf hebben of juist niet veel kunnen voelen. Je kunt je eigen lichaam niet goed ervaren en er niet mee in verbinding zijn. Niet zelden is er een algehele ervaring van er niet mogen zijn, teveel zijn, dood moeten.

Je getraumatiseerde lichaam

Ernstige tegenslag en chronische stress kunnen al vanaf vroeg in je leven, zelfs voor de geboorte al, het lichaam ontregelen en zo bijdragen aan zowel lichamelijke als psychische ongezondheid later in het leven.

Door trauma kunnen allerlei ontregelende mentale en fysieke signalen, die een overlevingsfunctie vertegenwoordigen, zich blijven manifesteren zonder dat je je bewust bent van het verband met de overlevingsfunctie. Een mogelijk onderliggend mechanisme is dat trauma en chronische stress impact hebben op de mate waarin genen tot expressie komen (i.e. aan- en uitgezet kunnen worden).

Het mechanisme van de epigenetica

Het heeft tot gevolg dat trauma en stress hun sporen kunnen achterlaten in systemen die betrokken zijn bij de hormonale, immunologische en metabole respons van je lichaam op de omgeving. Dit gaat via de epigenetica: veranderingen in de manier waarop genen door dingen als trauma aan- en uitgezet kunnen worden.

Epigenetische gevolgen van jouw trauma’s kunnen op die manier zelfs worden doorgegeven aan je kinderen. De herinnering aan het trauma komt vast te liggen in je epigenetica en wordt zo overgedragen aan de volgende generatie. Maar  dit hoeft niet, want epigenetische veranderingen kunnen ook weer terug worden gedraaid.

Lichaamsgericht werken

Dus wellicht kunnen de schadelijke gevolgen, ook op epigenetisch niveau, via de behandeling verwerkt en gekeerd worden. Vanuit dat inzicht doet lichaamsgericht werken steeds meer opgang als manier om trauma en chronische stress te behandelen

Psychisch lijden in het kader van vroege tegenslag en chronische stress heeft dus een mentale maar ook een lichamelijke context, zowel met betrekking tot het ontstaan als met betrekking tot de eventuele behandeling van psychisch lijden.

Trauma zit niet alleen in het hoofd, maar ook in het lichaam

Men erkent dus steeds meer dat de gevolgen van trauma ook via lichaamsgerichte therapie kunnen worden begrepen en behandeld. Dit heeft als bijkomend voordeel dat ‘exposure’, die veel mensen niet willen of aankunnen, niet nodig is.

Heb je een vraag over trauma?

Onze PsychoseNet experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur. Gratis en anoniem.

Ken je de mini-College’s van PsychoseNet al?

Bekijk ook de PsychoseNet college’s van Jim van Os over zorg en herstel, van depressie tot psychose.

Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie? door Jim van Os
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat betekenen de DSM-diagnoses die bij psychose gesteld worden?
Mini-college: Wat is het probleem met de diagnose schizofrenie?
Mini-college: Wat is psychisch lijden – en wat doe je er aan?
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie?
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat is psychisch lijden en wat doe je er aan?
previous arrow
next arrow