Veel gezochte termen

Wvggz – Wet Verplichte GGZ

Wvggz – Wet Verplichte GGZ

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die verplichte zorg door een psychische stoornis krijgen.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische stoornis.

In de wet heten zij: “betrokkene”. Verplichte zorg is nodig als er door de psychische stoornis gevaar is of dreigt voor de persoon zelf of voor anderen. De wet noemt dit “ernstig nadeel”.

De Wvggz werd in 2020 van kracht

Verplichte zorg kan via twee procedures worden verleend: de crisismaatregel en de zorgmachtiging. Onder de Wvggz is het ook mogelijk om verplichte zorg buiten een instelling te organiseren – dus bijvoorbeeld verplichte medicatie die thuis genomen moet worden.

In het wetsvoorstel Wet Verplichte Geestelijke Gezondsheidszorg (Wvggz)  is in 2017 een wetswijziging voorgesteld om meer maatwerk te bieden aan cliënten. De wet is in 2020 van kracht geworden.

Belangrijkste kenmerken van de Wet verplichte GGZ

In de oude wet BOPZ is het criterium ‘gevaar voor zichzelf of anderen’ bepalend. De Wvggz ziet een basis voor gedwongen zorg voor de psychiatrische patiënt van wie stoornis een aanzienlijk risico op ernstige schade voor zichzelf of anderen veroorzaakt. Dit is een ruimer kader dan de BOPZ toestaat.

Dwang

Dwang mag alleen worden toegepast als andere mogelijkheden van zorg zijn onderzocht en tekortschieten. In dat geval moet er worden gekozen voor de lichtst mogelijk vorm van dwang. In de wet zijn een aantal beginselen verankerd.

Namelijk:

• Subsidiariteit: is dit de beste manier om iets te bereiken of zijn er andere manieren?
• Proportionaliteit: staat belang in verhouding tot inbreuk?
• Doelmatigheid: dwangtoepassing is voorzienbaar effectief

De dwang mag niet alleen zoals in de BOPZ in de instelling, maar ook thuis of op de polikliniek worden toegepast.

Wederkerigheid is een nieuw begrip

Die bestaat eruit dat de overheid kwalitatief goede zorg biedt er een hoogst haalbare mate van maatschappelijke participatie moet worden gewaarborgd. Er moet tijdens verplichte zorg aandacht zijn voor maatschappelijke participatie van cliënt.

Wvggz en de invloed van de cliënt

In de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg wordt de invloed van de cliënt gedurende de periode van verplichte zorg geregeld. Er moet met de cliënt overlegd en geëvalueerd worden.

Verder mag de cliënt aangeven wat de zorg van zijn/haar voorkeur is en moet hierover uitleg worden gegeven in begrijpelijke taal. Hulpverleners moeten zoveel mogelijk aan de wensen van de cliënt tegemoetkomen, tenzij dit in strijd is met goede hulpverlening.

Familieleden

Familieleden en andere direct betrokkenen worden meer betrokken bij de beslissing of verplichte zorg nodig is. Familievertrouwenspersonen zullen advies en bijstand geven aan familieleden en andere directbetrokkenen van (on)vrijwillig opgenomen personen.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Ken je de hoofdstukken van PsychoseNet al?

De professionals van PsychoseNet schreven deze hoofdstukken met betrouwbare, hoopgevende informatie.

 Psychose is de staat waarin iemand de wereld waarneemt door de bril van zijn eigen angstige, spirituele of andere emoties, en daar zó intens in opgaat dat andere mensen het niet meer kunnen volgen. Het is een staat waarin alles om je heen zwanger is van persoonlijke betekenis.
Is de energiehuishouding te laag afgesteld, dan ben je somber en kun je niets (depressie). Als de energiehuishouding te hoog is afgesteld barst je van de energie, dan doe je veel en voelt het alsof je alles kunt (manie of hypomanie).
Contact hebben met mensen en je verhaal vertellen helpt om weerbaarheid tegen depressie op te bouwen, om te stimuleren en om je leven (opnieuw) vorm te geven.
Hoe je de wereld en de mensen om je heen beleeft is anders. Het kan heel moeilijk voor je zijn om andere mensen te vertrouwen en veilige relaties met andere mensen te ontwikkelen. Je bekijkt de wereld door een hele andere bril dan iemand die een veilige jeugd heeft gehad.
Bij de behandeling van een psychose, manie, depressie of trauma wordt soms medicatie voorgeschreven. Het is verstandig om samen met je behandelaar door de tijd te blijven monitoren of afbouwen of verminderen van je medicatie mogelijk is.
Herstellen is lastig. Waar het om gaat is dat de persoon en zijn naasten bijgestaan worden bij een persoonlijk en vaak moeilijk proces van leren om zoveel mogelijk ‘je ding’  te kunnen doen ondanks de kwetsbaarheid.
Welke behandelingen zijn mogelijk als je te maken hebt met psychose, trauma of stemmingsklachten? En welke behandeling past het beste bij jou? Dit kan een behoorlijke zoektocht zijn.
De omgeving kan veel voor iemand betekenen.  Naasten hebben net zo hard ondersteuning nodig, bijvoorbeeld van een familievertrouwenspersoon of familie-organisatie.
Psychische klachten en verslaving gaan vaak hand in hand. Kan een verslaving ontstaan door psychische klachten? Kan middelengebruik psychische klachten of klachten verergeren? We vertellen je er meer over in dit hoofdstuk.
Alles over Psychose
Alles over Bipolariteit
Alles over Depressie
Alles over Trauma
Alles over Medicatie
Alles over Hulp en Herstel
Alles over Behandeling en Zorg
Alles over Naasten
Alles over verslaving
previous arrow
next arrow